Wie zorgt

De eerstelijnszorg gebeurt in de klas door de leerkrachten zelf. Zij volgen alle kinderen op de voet, geven aangepaste oefeningen en differentiëren waar nodig.

Sommige kinderen krijgen af en toe uitleg en oefeningen door het zorgteam dit in samenspraak met de klastitularissen.

Bij de kleuters neemt juf Lieve Vijls de zorg op zich. Ze komt wekelijks in elke kleuterklas. Ze helpt mee in de klas of werkt individueel of in groepjes. Ze volgt alle kleuters op in hun ontwikkeling. Ze oefent vaardigheden in zoals knippen, puzzelen, rijmen, tellen, kleuren herkennen,… Alle kleuters doen bij juf Lieve ook schrijfdans.

In de lagere school nemen juf Lily Deschuymer, Annelies Porrez, Selien Lejeune en juf Marleen De Rijcke  de extra-zorg voor hun rekening. In de maatklas werken ze met de kinderen van het 1e tot en met het 6e leerjaar of ze differentiëren binnen of buiten de klas. De kinderen krijgen dezelfde les als in de klas, maar kunnen er langer met materiaal werken aan een kleinere hoeveelheid oefeningen. Juf Lily en juf Marleen bereiden het niveau- en tandemlezen voor. Ze nemen ook individuele reken- en leestesten af.

Juf Lily volgt eveneens de kinderen met ontwikkelingsvoorsprong op en begeleidt hen bij hun extra-werk.

Juf Marleen is onze zorgcoördinator. Zij coördineert de zorg op school en fungeert als contactpersoon tussen ouders, leerkrachten, Clb en externen.

Ze doet ook aan beleidsondersteuning. Ze deelt haar jarenlange ervaring met collega’s en volgt vormingen en brengt hierover verslag uit aan haar collega’s.

Samen met de directie en het team werkt ze het GOK-plan uit en volgt het op.

Indien dit nodig geacht wordt, wordt een kind besproken op het MDO (=Multi disciplinair overleg). Aan zo’n overleg nemen de klastitularis, de zorgjuf, de directeur, de ouders, de CLB-afgevaardigde en eventueel een externe hulpverlener deel. (logo, kiné, reva, psycholoog,…) Samen wordt besproken hoe het kind best verder geholpen kan worden.

Naar aanleiding van een MDO worden soms kinderen doorverwezen naar hulpverleners buiten de school:

  • een logopedist omwille van taal- of rekenproblemen
  • een kinesist voor problemen met fijne of grove motoriek
  • een kinderpsycholoog omdat kinderen het sociaal-emotioneel moeilijk hebben (vb. faalangst, agressie,…)

Om een ruimer beeld te krijgen over de capaciteiten van een kind en de hindernissen in zijn ontwikkeling, kan het afnemen van een test voorgesteld worden. Deze afname kan gebeuren door de CLB-afgevaardigde Annemie Saveyn of door een externe.