Wie zorgt

De eerstelijnszorg gebeurt in de klas door de leerkrachten zelf. Zij volgen alle kinderen op de voet, geven aangepaste oefeningen en differentiëren waar nodig.

Sommige kinderen krijgen af en toe uitleg en oefeningen door het zorgteam dit in samenspraak met de klastitularissen.

Bij de kleuters neemt juf Freke Colman de zorg op zich. Ze helpt mee in de klas of werkt individueel of in groepjes. Ze volgt alle kleuters op in hun ontwikkeling. Ze oefent vaardigheden in zoals knippen, puzzelen, rijmen, tellen, kleuren herkennen, … Alle kleuters doen bij juf Freke ook schrijfdans.

In de lagere school nemen juf Annelies en juf Marleen De Rijcke de extra-zorg voor hun rekening. In de maatklas werken ze met de kinderen van het 1e tot en met het 6e leerjaar of ze differentiëren binnen of buiten de klas. De kinderen krijgen dezelfde les als in de klas, maar kunnen er langer met materiaal werken aan een kleinere hoeveelheid oefeningen. Juf Marleen bereidt het niveau- en tandemlezen voor. Ze neemt ook individuele reken- en leestesten af.

Juf Annelies volgt de kinderen met ontwikkelingsvoorsprong op en begeleidt hen bij hun extra-werk.

Juf Marleen is onze zorgcoördinator. Zij coördineert de zorg op school en fungeert als contactpersoon tussen ouders, leerkrachten, CLB en externen.

Ze doet ook aan beleidsondersteuning. Ze deelt haar jarenlange ervaring met collega’s en volgt vormingen en brengt hierover verslag uit aan het team.

Indien dit nodig geacht wordt, wordt een kind besproken op het MDO (=Multi disciplinair overleg). Aan zo’n overleg nemen de klastitularis, de zorgjuf, de directeur, de ouders, de CLB-afgevaardigde en eventueel een externe hulpverlener deel. (logo, kine, reva, psycholoog, …) Samen wordt besproken hoe het kind best verder geholpen kan worden.

Naar aanleiding van een MDO worden kinderen soms doorverwezen naar hulpverleners buiten de school:

  • een logopedist omwille van taal- of rekenproblemen
  • een kinesist voor problemen met fijne of grove motoriek
  • een kinderpsycholoog omdat kinderen het sociaal-emotioneel moeilijk hebben (vb. faalangst, agressie,…)

Om een ruimer beeld te krijgen over de capaciteiten van een kind en de hindernissen in zijn ontwikkeling, kan het afnemen van een test voorgesteld worden. Deze afname kan gebeuren door de CLB-afgevaardigde Jolien Valkenier of door een externe.